Uluslararas覺 hukukun temel kavramlar覺na giri niteliindeki bu ders kat覺l覺mc覺lara siyaset bilimi ve uluslararas覺 ilikiler disiplinine ilikin eletirel bir perspektif sunmay覺 amaçlamaktad覺r. Normatif bir bilim dal覺 olarak uluslararas覺 hukukun siyaset bilimi okumalar覺m覺zda yeri nedir? Olmas覺 gerekeni örenmek olanla ilgili ç覺kar覺mlar覺m覺za ne tür bir katk覺da bulunabilir?  Daha özgür, adil ve bar覺ç覺l bir siyasal yaam için gerekli umutlar覺m覺z覺 diri tutmakta uluslaras覺 hukuk bilgisi bize ne denli yard覺mc覺 olabilir? Hukukun s覺n覺rlar覺 nelerdir? Siyaset bilimi örencileri aç覺s覺ndan uluslarararas覺 siyasetle uluslararas覺 hukuk aras覺ndaki iliki ne ekilde tan覺mlanabilir? Bu ders yukar覺da deinilen konu bal覺klar覺na uluslararas覺 hukuk perspektifinden yaklamaktad覺r.